Weboldal címe
Weboldal alcíme
BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ FEJLESZTÉSI TANÁCS
Fejléc alcím szövege

Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács


A budapesti agglomeráció Budapest főváros körül kialakult településtömörülés, amely a magyar fővárost és a vele szorosan együtt élő, gazdasági, infrastrukturális, munkaerő piaci és szolgáltatási tekintetben egymásra utalt településeket foglalja magában. A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról (OFTK) szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozat megerősíti státuszát és kiemelt térségként nevesíti a Budapesti Agglomeráció térségét. A budapesti agglomerációhoz hivatalosan tartozó 81 település felsorolását az Országos Területrendezési Tervről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény tartalmazza (ezt megelőzően a Budapesti Agglomeráció rendezési tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény, mely 2019. március 14-i vesztette hatályát).

Pest vármegye 2014-2030-as hosszútávú időszak fejlesztési stratégiája a Pest megyei Területfejlesztési Koncepció, mely a területfejlesztési koncepciók és területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet szerinti tartalommal került kidolgozásra, figyelembe véve az országos tervezési folyamatokért felelős szervek iránymutatásait, így az OFTK-t, mely a 2014-20-as, valamint a 2021-27-es tervezési időszak hazai és uniós fejlesztési programjainak is egyben az alapja.

A területi monitoringról szóló 37/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint a vármegyei önkormányzatok feladata a vármegyei (fővárosi), illetve kiemelt térségi területfejlesztési koncepció felülvizsgálata és az alapján módosítása, valamint a vármegyei (fővárosi), illetve kiemelt térségi területfejlesztési program értékelésen alapuló felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása.

Ehhez kapcsolódóan a monitoring jelentés elsődleges célja, hogy kvantitatív és kvalitatív kutatási eredmények, statisztikai adatelemzések segítségével tervezésbe és a döntéshozatalba visszacsatolható információt szolgáltasson a területi folyamatok alakulásáról, a főbb társadalmi és gazdasági változásokról továbbá értékleje a térségre vonatkozó hosszú távú fejlesztési koncepció és a Pest megye Területfejlesztési Programjában meghatározott átfogó, horizontális és stratégiai célokat, annak relevanciáit és végül javaslatot tegyen a korábbi dokumentumok módosítására, új fejlesztési célok kialakítására.

2022. júliusában döntött az országgyűlés a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásáról, szeptemberi alakulóülésén a szervezet elfogadta a szervezeti és működési szabályzatát, valamint döntött a társelnökök személyéről. A kiemelt térségi fejlesztési tanács még nem rendelkezik saját koncepcióval, fejlesztési programmal, ezért jelen monitoringjelentés a Pest vármegyei koncepció és program Budapesti Agglomerációra vonatkozó céljai, megállapításai kerülnek bemutatásra.

Forrás: Agglomerációs várostérségi tanulmányok


A Tanács tagjai

A Tanács tagjait és működését a mindenkor hatályos Területfejlesztési Törvény (Tftv.) és a Tanács szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) határozza meg. Ennek megfelelően a Tanács tagjai:

 • a területfejlesztésért felelős miniszter delegáltja,
 • Pest Megye Közgyűlésének elnőke,
 • Pest Megye Közgyűlésének delegáltja,
 • a főpolgármester,
 • a fővárosi közgyűlés tagjai közül delegált személy,
 • Érd Megyei Jogú Város polgármesterének delegáltja,
 • az európai uniós források felhasználásért felelős miniszter képviselője,
 • a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter képviselője,
 • a területrendezésért felelős miniszter képviselője,
 • az egészségügyért felelős miniszter képviselője,
 • a szociálpolitikáért felelős miniszter képviselője,
 • a köznevelésért felelős miniszter képviselője,
 • a közlekedésért felelős miniszter képviselője és
 • a nemzeti közműszolgáltatásokért felelős miniszter képviselője.


A Tanács elnökei

 • a tagok közül megválasztott társelnök, Szabó István Pest Vármegye Közgyűlésének elnöke,
 • a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter által kijelölt társelnök dr. Láng Zsolt, a Közép-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos.


A társelnökök az elnöki teendőiket azonos jogkörrel, egymással együttműködve látják el.

Az állandó és az eseti tagok felsorolását a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) függeléke tartalmazza.


Pro Régió Nonprofit Kft. 


A Tanács munkaszervezetének a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.-t választotta meg. 

2000 óta vagyunk jelen a hazai területfejlesztésben, mint regionális fejlesztési ügynökség. 2017. március 31-ig közreműködő szervezetként kezeltük a Közép Magyarországi Operatív Program közel 500 Mrd forintos támogatási keretét. Alapításunk óta a régió fejlődését szolgáló szakértői feladatokat is ellátunk, mely tevékenységünkkel elértük, hogy a hazai települések és vállalkozók stabil, professzionális partnerként gondolnak ránk. Erre alapozva folytatjuk tevékenységünket a 2007-2013-as támogatási ciklus lezárását követően is, élvezve tulajdonosaink – Pest Vármegye Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata - megbecsülését és támogatását. A hazai területfejlesztési piacon egyedülállóként egyszerre rendelkezünk a települési tervezéshez és a projektfejlesztéshez, pályázatkészítéshez kapcsolódó szakmai kapacitásokkal, referenciákkal, melyekkel lehetőségünk van az ötlettől a megvalósításig kísérni partnereink fejlesztéseit.

Célunk, hogy magas minőségű szolgáltatásokkal fenntartsuk és megerősítsük partnereink bizalmát és hosszútávon segítsük a Közép-magyarországi régió és tágabb környezetének fejlődését. Ennek érdekében nem csak napjaink támogatáspolitikai, projektfinanszírozási lehetőségeit vesszük figyelembe, hanem a jövőbe tekintünk.


Szolgáltatásaink

A Pro Régió Ügynökség egyszerre nyújt településtervezési és projektfejlesztési, megvalósítási szolgáltatásokat az ötlettől a megvalósításig:

 • települési és térségi tervek kidolgozása (településfejlesztési koncepció, stratégia, stb.),
 • településrendezési feladatok elkészítése,
 • projektfejlesztés (pályázatfigyelés, projekt előkészítés, pályázatkészítés),
 • projektmenedzsment szolgáltatások (pályázat benyújtástól a támogatás lehívásától a projektzárásig terjedően),
 • tréningek, képzések szervezése illetve megtartása.


Szakmai partnereivel közösen (kizárólag tervezéshez, projektfejlesztéshez kapcsolódóan).

 • műszaki tervezés, engedélyeztetés;
 • energetikai felmérés, audit;
 • informatikai rendszerfejlesztés;
 • közbeszerzések előkészítése, bonyolítása;
 • könyvvizsgálat.